เงื่อนไขและข้อกำหนด
(Term and Condition)

บริษัท ทรูลี่บีเคเค จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.trulybkk.com ขึ้นดำเนินธุรกิจการให้บริการ
การซื้อ-ขายสินค้า (“การทำธุรกรรม”), การเผยแพร่ข้อมูล, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย,
ข่าวสาร, กิจกรรมและเพื่อการสื่อสารระหว่างบริษั ทฯ กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก (“สมาชิก”) และผู้เยี่ยมชมทั่วไป (“ผู้ชม”) ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า “ท่าน”) ยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและ
เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทัง้ หมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดย ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทฯ เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ www.trulybkk.com ให้คำมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวของ
สมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทัง้ ในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตามเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในส่วน “การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก” โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษั ทฯ ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะกำหนดให้ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน “การสมัครเป็นสมาชิก” และ “เงื่อนไขการสมัครสมาชิก”

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน
เราอาจจะรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้
● ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้หรือกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านบริการต่างๆ ของเรา ได้แก่ ข้อมูลที่
ท่านกรอกในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์, การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการของ
เรา, โพสข้อความ, ส่งข้อมูลหรือเพื่อขอรับบริการต่างๆ
● นอกจากนี้เรายังอาจขอให้ท่านกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย ถึง
แม้ว่าท่านจะไม่ได้มีการตอบสนองกับแบบสำรวจคุกกี้
● หากท่านแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของเราท่านสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อที่อยู่อีเมล
และเว็บไซต์ในคุกกี้ เหล่านี้เพื่อความสะดวกของท่านเพื่อให้ท่านไม่ต้องกรอกรายละเอียด
ของท่านอีกครั ้งเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นอื่น คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุหนึ่งปี หากท่านมีบัญชี
และท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้เราจะตัง้ ค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่าน
ยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้เราจะตัง้ ค่าคุกกี้หลายรายการเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและตัว
เลือกการแสดงหน้าจอของท่าน คุกกี้การเข้าสู่ระบบมีอายุการใช้งานสองวันและตัวเลือก
หน้าจอคุกกี้มีอายุการใช้งานหนึ่งปี หากท่านเลือก“ จดจำฉั น” การเข้าสู่ระบบของท่านจะ
คงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ หากท่านออกจากระบบบัญชีของท่านคุกกี้การเข้าสู่ระบบจะถูก
ลบออก หากท่านแก้ไขหรือเผยแพร่บทความคุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์
ของท่าน คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและเพียงระบุรหัสโพสต์ของบทความที่ท่านเพิ่ง
แก้ไข จะหมดอายุหลังจาก 1 วัน

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
● หากท่านแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นและ Meta data ของข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้
อย่างไม่มีกำหนด

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา
● www.trulybkk.com ยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ที่สมาชิกกรอกไว้ในโปรไฟล์ผู้
ใช้ของสมาชิก สมาชิกทุกคนสามารถดูแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอด
เวลา และผู้ดูแลเว็บไซต์ยังสามารถดูและแก้ไขข้อมูลนั้นได้

การเป็นสมาชิก
● www.trulybkk.com เข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน
ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก
กระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน www.trulybkk.com ทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้ว
ทาง www.trulybkk.com ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม Username
หรือ Password หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่หมายเลข โทรศัพท์
093-654-1446 ท่านควรที่จะเก็บ Username และ Password ของท่านไว้เป็น
ความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจ
ว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั ้น www.trulybkk.com จึงไม่มีนโยบาย
ในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่าน สงสัยว่า Username และหรือ
Password ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำ
รายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ www.trulybkk.com ทราบทันที

ในการทำธุรกรรมบน www.trulybkk.com กำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิก
ก่อน ในการสมัครท่านจะต้องระบุข้อมูลของท่านได้แก่
1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปั จจุบัน หมายเลข
โทรศัพท์
2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ผู้รับ
3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ ความเห็น ทัศนคติ ฯลฯ
5. 1 ท่านสมัครได้มากกว่า 1 บัญชี แต่สงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์เพียง บัญชีหลัก
บัญชีเดียวเท่านั ้นกรณีสมาชิกสมัครหลายบัญชีเพื่อใช้สิทธิโดยมิชอบหรือไม่สุจริต
www.trulybkk.com สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพิกถอน ยกเลิก ตัดสิทธิ์ ระงับ
ธุรกรรมทัง้ สิ้นที่เกิดขึ้นนั ้น รวมถึงเรียกคืน เรียกร้อง ผลที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั ้นได้

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
1. ในการสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความ
เป็นจริง
2. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
3. www.trulybkk.com สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก, การ
เลื่อนขัน้ สมาชิก, การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม, โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น “สมาชิก” จะมีสิทธิทุกประการในการใช้
งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของ www.trulybkk.com
4. www.trulybkk.com สงวนสิทธิ์การระงับ เพิกถอนหรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรือเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี
5. ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้ชม ใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อwww.trulybkk.com, บริษั ทฯ หรือผู้อื่น สมาชิกหรือผู้ชมนั ้นตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนในทุกกรณี

การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีบัญชีกับเรา ท่านสามารถเข้าถึงและเพื่อเรียกดู ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่างๆ และ
ประวัติการสั่งซื้อ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้
ด้วยตนเองผ่านหน้าการตัง้ ค่าบัญชีที่อยู่ในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ หากมีปั ญหาในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล สามารถ ติดต่อ
www.trulybkk.com ได้ที่เบอร์ 093-654-1446

การเปิดเผยข้อมูล
ทาง www.trulybkk.com จะทำการเปิดเผยข้อมูลอาทิเช่น ชื่อร้าน ชื่อผู้ขาย สถานที่ตัง้ ร้าน
ช่องทางติดต่อของตัวแทนจำหน่ายของบริษั ทเท่านั ้นเพื่อเป็นการโปรโมทร้านค้าของตัวแทน
จำหน่าย โดยจะไม่นำข้อมูลของสมาชิก หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต

>
Scroll Up
Home
Account
Category
Notify Payment